www.evangluth.ro

2019. február. 22., péntek

Képgaléria


 

Nyugdíj és segélypénztár szabályzata

A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS EGYHÁZ ALKALMAZOTTAI NYUGDIJ – ÉS SEGÉLYPÉNZTÁRÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZATA

 

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház keretében működik a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottainak  Nyugdíj- és Segélypénztára.
2. Ennek a pénztárnak célja nyugdíjak és segélyek folyósítása, valamint az orvosi és gyógykezelési kiadások anyagi támogatása.

3. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának tagjai a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat alkotó egyházközségek keretében sorolt lelkészi és laikus személyzet, valamint a pénztár nyugdíjasai. Ezek ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az állami társadalombiztosítási részlegben tartozó munkások és nyugdíjasok.

4. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztára jogi személyiség, saját vagyonnal, vezető és adminisztratív szervekkel rendelkezik.

5. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának székhelye Kolozsvár, az Egyházkerület Püspöki Hivatala.

II. FEJEZET

Tagok és jogaik

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főfoglalkozású lelkészi és világi alkalmazottai, akik a jelen Szabályzat hatályba lépésekor már alkalmazásban vannak, illetve ezután nyernek egyházi alkalmazást.
A jelen Szabályzat hatályba lépésekor egyházi nyugdíjas státusban lévők, illetve az ezután nyugdíjas státusba kerülők.
A Nyugdíj-, és Segélypénztár alkalmazottai
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Nyugdíj-, és Segélypénztár tagjait az állami társadalombiztosítási jogokhoz hasonló jogok illetik meg, amennyiben az egyházi személyzeti keretben megállapított minimális javadalommal rendelkeznek és rendszeresen fizetik az előírt társadalombiztosítási járulékokat.
Az alkalmazottak  besorolási keretének megállapítása az Egyházkerületi Presbitérium hatáskörébe tartozik.

III. FEJEZET

Vezető Szervek

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának vezetőszervei.
Törvényhozó, ellenőrző szerv: a Zsinat

Végrehajtó szervek:

- az Egyházkerületi Presbitérium
- A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Vezetőségi Tanácsa, mint a Nyugdíj –és Segélypénztár vezető testülete
Vezetőség:  Nyugdíjbizottság: Elnökség – Püspök és Egyházkerületi Felügyelő, akadályoztatásuk esetén ezek törvényes helyettesei, pénztár igazgató, pénztár főkönyvelője, gazdasági tanácsos. A Kánon rendelkezéseinek értelmében a pénztár Elnöksége a Püspök és az Egyházkerületi Felügyelő.
A pénztár igazgatója az Elnökség által jelölt és a Vezetőségi Tanács által kinevezett személy.
7. A 6. pontban feltüntetett törvényhozó és végrehajtó szervek a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárával kapcsolatos problémákban jogkörüket jelen szabályrendelet előírásai alapján gyakorolják.
8. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinatának  hatáskörébe tartozik:
szabályozza a pénztár szervezését és működését
felülvizsgálja a pénztár vezetősége által összeállított pénzügyi, adminisztratív jelentéseket. Őrködik a Pénztár törvényes működése fölött.
9. Nyugdíj, társadalombiztosítási és szociális gondoskodási ügyekben az Egyházkerületi Presbitérium az állami társadalombiztosítási részleg központi nyugdíjbizottságának feladatkörét tölti be. Ebben a minőségében:
irányítja és egyezteti a pénztár tevékenységét és annak jó működése érdekében intézkedéseket foganatosít
ellenőrzi és jóváhagyja a pénztár évi költségvetését, zárszámadását
ellenőrzi és jóváhagyja a pénztár igazgatójának évi jelentését, a költségvetés-végrehajtási kimutatást, eredményszámlát és a költségvetési mérleget
kivizsgálja a pénztár Nyugdíjbizottságának nyugdíj- és társadalombiztosítási ügyekben kiadott határozatai elleni óvásokat, valamint a határozatok felülvizsgálása érdekében benyújtott kéréseket
teljesíti a zsinat minden más megbízását.
10. A pénztár vezetősége a Vezetőségi Tanács. A Vezetőségi Tanács a tagok többségének jelenlétében működik törvényesen és szavazattöbbséggel határoz. A Vezető Tanács titkári feladatait a pénztár igazgatója látja el, az Elnökség pedig ellátja az ülések Elnöki teendőit, közös aláírásukkal hitelesítik a nyugdíjhatározatokat.
11. A pénztár Vezetőségi Tanácsának hatásköre hasonló az állami társadalombiztosítási részleg nyugdíjakat megállapító megyei bizottságok hatásköréhez. Ebben a minőségben: 
a)  Irányítja  a nyugdíj – és Segélypénztár működését  
b) összeállítja, jóváhagyja és láttamozásra az Egyházkerületi Presbitérium elé terjeszti a Pénztár évi költségvetését, költségvetési-végrehajtási kimutatását, eredményszámlát, költségvetési mérleget, valamint az igazgató jelentését.
c) intézkedéseket foganatosít jobb anyagi gazdálkodás érdekében
d) megállapodást köt más intézményekkel a kívánt cél megvalósításának érdekében
e)  figyelemmel kíséri a törvényes előírások betartását a munkakönyvek és más nyugdíjazási iratcsomók összeállítását. Engedélyezi minden más társadalombiztosítási járandóság folyósítását.
f) Támogatja a munkavédelmi- és higiéniai, a munkabaleset és a megbetegedés – megelőzési tevékenységét
g) támogatja a balesetek vagy megbetegedések miatt az előző munkakörülményeik között képtelen személyeknek új munkahelyre, vagy csökkentett munkaprogrammal való besorolását.
h) Kivizsgálja az egyházkerületi nyugdíj és társadalombiztosítási döntések elleni óvásokat. Szükség esetén a beérkezéstől számított 30 napon belül beidézheti a panaszos felet.
A Vezetőségi Tanács tevékenységét a pénztár igazgatójának útmutatásai alapján végzi. A nyugdíj és társadalombiztosítási bizottság ellen óvás nyújtható be a pénztár vezetőségéhez.

12. A Nyugdíjbizottság hatásköre

a) korhatári és rokkantsági nyugdíjhatározatokat bocsát ki a pénztár Igazgatójának, illetve az orvosi szakvéleményezésével foglalkozó bizottságok javaslatai és határozatai alapján.
b) közreműködik a nyugdíjazási iratcsomók időbeni összeállításában, ellenőrzi az összeállított iratcsomókat és értesíti a pénztár igazgatóját az esetlegesen észlelt szabálytalanságokról.
c) Végrehajtja a Kerületi Presbitérium, a Vezetőségi Tanács, illetve az  Elnökség idevonatkozó határozatait.
13. A Nyugdíj – és Segélypénztár igazgatójának  hatásköre:
vezeti és irányítja  a pénztár tevékenységét
személyesen vagy törvényes megbízottja által képviseli a pénztárt a bírói hatóságok, más hatóságok és személyekkel szemben végrehajtja a felsőbb hatóságok határozatait intézkedik a jövedelmek időbeni biztosításáról és minden törvényes kötelezettség kifizetéséről módszertani szaktanfolyamokat szervez a pénztár, az egyházkerület, az esperesség nyugdíj és társadalombiztosítási és szociális gondoskodási ügyekkel foglalkozó személyzete számára javasolja az Egyházkerületi Presbitériumnak a pénztár személyzetének besorolását Vezetőségi Tanács, Nyugdíjbizottság titkári teendőit ellátja irányítja az egyházkerületi nyugdíj – és társadalombiztosítási Vezetőségi Tanács munkáját minden más természetű –pénztár vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyet elintéz.

VI. IFEJEZET

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának Alkalmazottai

14. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és  Segélypénztárának Szervezeti felépítése:
igazgató
főkönyvelő

A pénztár működéséhez szükséges adminisztratív személyzet a jóváhagyott tisztség és javadalmazási keret alapján.
A pénztár alkalmazotti keretét a Egyházkerületi Presbitérium hagyja jóvá, a Vezetőségi Tanács, valamint a Nyugdíjbizottság javaslatai alapján.

V. FEJEZET
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának jövedelme

15. A pénztár jövedelmei az alábbiakból származnak:
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházközségek jóváhagyott tisztség és javadalmazási keretében szereplő, saját alapokból fizetett állások utáni társadalombiztosítási járulékból. A járulék összegét a mindenkori állami törvény határozza meg.  Az állami javadalom után fizetett társadalombiztosítási járulékból.
A besorolás szerinti havi javadalom összege után számított pótnyugdíjjárulékokból
Adományokból, juttatásokból, mindenfajta alkalmi bevételekből és törvényesen engedélyezett üzleti tevékenységekből.

VI. FEJEZET
A Nyugdíjak és Segélyek megállapítása és kifizetése

16. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztára  a pénztártagoknak és azok családtagjainak és az egyháztagoknak  minden őket megillető juttatást az állami társadalombiztosítási részlegben érvényes törvényes rendelkezéseknek megfelelően, az Egyházkerületi Presbitérium és a Vezetőségi Tanács határozata szerint és a jelen szabályrendelet előírásainak alapján biztosít és fizet ki, éspedig:
Nyugdíjakat
- a végzett munka utáni és kórhatári nyugdíjat
- munkaképtelenség esetén járó nyugdíjat
- utódlási nyugdíjat
-  pótnyugdíjat
Pótlékokat és segélyeket
- betegség vagy baleset következtében, ideiglenes munkaképtelenség esetén
- betegségek megelőzésére, az egészség visszaszerzésére és erősítésére
- szülés esetén
- a nyugdíjas és gondozásban lévő családtagjai elhalálozása esetén
- szociális rászorultság, más rendkívüli esetekben
Minden más természetű juttatást , amelyet az állami társadalombiztosítási részleg juttat biztosítottjainak.

17. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottainak tagjai közül nyugdíjjogosult mindaz, aki a személyzeti és tisztségi keretben szerepel és számára a besorolás szerinti javadalma utáni társadalombiztosítási járulékot befizették.
Az esperesi hivatalok, csak a társadalombiztosítási járulékok teljes egészében való kifizetése után láttamozzák az egyházközségek személyzetének havi javadalmazási íveit. Ezen kötelezettség elmulasztását az ellenőrző szervek javaslatára, az eset súlyosságától függően büntetés alá esik.
A szolgálati idő kiszámításánál nem veszik figyelembe azt az időszakot, amelyben az egyházi intézmények személyzete számára nem számítottak és nem fizették ki a besorolásuk szerinti javadalom utáni társadalombiztosítási járulékot.

18. A nyugdíjazási iratcsomónak tartalmaznia kell: a nyugdíjazási űrlapot és más – az állami társadalombiztosítási részlegben érvényes törvényes előírások alapján kiállított – hivatalos okmányokat, melyek feltüntetik a kérelmező életkorát, szolgálati idejét és munkacsoportját, az élvezett javadalom összegét és a nyugdíj kiszámításához szükséges egyéb adatokat. Rokkantsági nyugdíj esetén az iratcsomónak kötelező módon tartalmaznia kell az orvosi bizottság véleményezését, melyet a területileg illetékes egészségügyi intézmény igazol. A nyugdíjazási űrlapok helyes kitöltéséért és az abban szereplő adatok pontosságáért a nyugdíjazási iratcsomót összeállító személy felel.
19.  Az összeállított nyugdíjazási iratcsomót a nyugdíjazási kérés beiktatásától számított 10 napon belül a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának ellenőrzésre kell elküldeni. Az ellenőrzés után a Nyugdíj- és Segélypénztár visszaszármaztatja a nyugdíjazási űrlap egy láttamozott példányát és 10 napon belül értesíti a Pénztár Elnökségét a nyugdíjazási iratcsomó beiktatásáról, hogy a Nyugdíjbizottságot összehívhassák és a nyugdíjazási végzést kibocsássa.

20. A Nyugdíjbizottság elnöksége által aláírt és a pénztár igazgatója által ellenjegyzett nyugdíjazási végzést, annak kibocsátásáról számított 20 napon belül az érdekeltekkel közölni kell. A végzés egy példányát a pénztár is megkapja, hogy a kifizetést eszközölhesse.
21.   A 19. és 20. pontokban foglaltak alapján kibocsátott nyugdíjazási végzések ellen a közléstől számított 30 napon belül óvást lehet emelni. Az óvást a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárához kell benyújtani és azt az állami társadalombiztosítási részlegben érvényben levő eljárási szabályok betartásával az Egyházkerületi Presbitérium és a Vezetőségi Tanács oldja meg.
Téves nyugdíjszámítás esetén a pénztár igazgatójának indokolt megkeresésére a Vezetőségi Tanács, mint ellenőrző szerv, felülvizsgálja a kibocsátott nyugdíjvégzést és kijavítja azt. Az igazgatói észrevételezés egy példányát a nyugdíjasnak, vagy hozzátartozójának kell eljuttatni és ügyének tárgyalására kijelölt időpontról értesíteni kell, hogy érdekeit fenntarthassa.
23.   Az Egyházkerületi Presbitériumnak – mint fellebbviteli és felülvizsgálati szervnek –határozatai végérvényesek. Az Egyházkerületi Presbitérium határozatát a Nyugdíj – és Segélypénztárának, és az érdekelt félnek is tudomására kell hozni.

A nyugdíjat a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztára fizeti ki.

VII.   FEJEZET
A költségvetés

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Alkalmazottai Nyugdíj- és Segélypénztárának önálló költségvetése van. Ez magában foglalja:
A Bevételeknél: jelen szabályrendelet 14. pontjában előirányzott bevételek összegét
A Kiadásoknál:
- nyugdíjak, juttatások és segélyek
- a pénztár adminisztrálásához, fenntartásához és háztartásához szükséges kiadásokat.

VIII.    FEJEZET
Záró és átmeneti intézkedések

26. A szolgálati idő kiszámításának alapja a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház egységeiben ledolgozott idő. Azoknak nyugdíjazását, akik más, önálló társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerrel rendelkező szektorban is dolgoztak, az állami és nyugdíj és társadalombiztosítási és szociális gondoskodásról szóló törvény feltételei szerint biztosítják.

A jelen szabályrendeletben nem szereplő minden más esetben az állami társadalombiztosítási részlegben érvényes, törvényes előírások az irányadók.

A Nyugdíj- és Segélypénztár alapításának törvényes alapja a 718/1956 számú törvényerejű rendelet.

Jelen szabályzatot a Vallásügyi Főosztály 11.213 számmal 1978. július 24-én hagyta jóvá.

Jelen szabályzat módosításait elfogadták és jóváhagyták a 2005. április 21.-én tartott Nyugdíj- és Segélypénztár vezetőségének, a Vezetőségi Tanács gyűlésén.

Jóváhagyta és elfogadta a 2005. szeptember 23.-án Nagylakon megtartott Egyházkerületi Presbiteri Gyűlés.

Jóváhagyta a 2007. szeptember 7. és 8. között, Kolozsváron megtartott Zsinat.

Módosításokat jóváhagyta a 2008. október 2. és 3. között, Brassóban megtartott Zsinat.