www.evangluth.ro

2020. augusztus. 7., péntek

Képgaléria


 

Regulament Casa de Pensii

TRADUCERE AUTENTIFICATĂ SUB SEMNĂTURA TRADUCĂTORULUI AUTORIZAT

A UNUI DOCUMENT OFICIAL

DIN LIMBA MAGHIARĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONATRE ŞI ORGANIZARE A CASEI DE PENSII ŞI AJUTOARE A BISERICII EVAGHELICE-LUTHERANE DIN ROMÂNIA

-/-

CAPITOLUL I. -/-

Dispoziţii generale -/-

1. Casa de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România (numită în continuare Casa de Pensii şi de Ajutoare – nota traducătorului autorizat) funcţionează în cadrul Bisericii Evanghelice - Lutherane din România. -/-

2. Scopul acestei Case de Pensii şi Ajutoare este asigurarea şi plata de pensii şi ajutoare, respectiv acordarea asistenţei financiare pentru cheltuielile de îngrijiri medicale şi de tratament. -/-

3. Membrii Casei de Pensii şi de Ajutoare sunt angajaţii Bisericii Evanghelice - Lutherane din

România: personalul parohiilor care constituie Biserica Evanghelică - Lutherană din România: clerici şi personalul laic, respectiv pensionarii Casei de Pensii şi Ajutoare. Aceştia au drepturi similare cu cele ale angajaţilor şi pensionarilor din sistemul de stat de asigurări sociale şi de pensii. -/-

4. Casa de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România este persoană juridică română, având patrimoniu propriu, dispune de organe de conducere şi administrative

proprii. -/-

5. Sediul Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România este Oficiul Episcopal al Eparhiei, situat la Cluj-Napoca.

CAPITOLUL II. -/-

Membrii şi drepturile acestora -/-

a) Angajaţii cu normă întreagă a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România, cu Regulament angajaţi la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, respectiv angajaţii care vor dobândii ulterior Regulamentul de angajaţi ai Bisericii. -/-

b) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament aveau Regulamentul de pensionari, respectiv persoanele care vor dobândii ulterior Regulamentul de pensionari ai Bisericii. -/-

c) Angajaţii Casei de Pensii şi de Ajutoare -/-

d) Membrii Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România beneficiază de drepturi asemănătoare cu drepturile de asigurări sociale de stat, în măsura în care realizează venitul minim stabilit în cadrul structurii de personal al Bisericii şi plătesc în mod regulat contribuţiile de asigurări sociale prevăzute. -/-

e) Stabilirea cadrului de ierahizare - încadrare a angajaţilor intră în competenţa Prezbiteriului Eparhial. -/-

-/-

CAPITOLUL III. -/-

Organele de conducere -/-

6. Organele de conducere a Casei de Pensii şi de Ajutoare a Salariaţilor Bisericii Evanghelice - Lutherane din România sunt: ---/

  1. Organul legislativ şi de control este: Sinodul -/-
  2. Organele executive sunt: ---/

- Prezbiteriul Eparhial -/-

- Consiliul de Conducere a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România, în calitate de organ de conducere şi administraţie al Casei de Pensii şi de Ajutoare

Conducerea: Comitetul de Pensii: Prezidiul – Episcopul şi Curatorul Eparhial,

în caz de obstrucţionare al acestora, Directorul Casei de Pensii şi Ajutoare, Contabilul Şef al Casei de Pensii şi Ajutoare, Consilierul pe Probleme Economice. În temeiul prevederilor Canonului Bisericii Evanghelice - Lutherane din România Prezidiul Casei de Pensii şi de Ajutoare este compus din: Episcop şi Curatorul Eparhial. -/-

Directorul Casei de Pensii şi de Ajutoare este propus de Prezidiul acesteia şi este numit de Consiliul de Conducere al Bisericii Evanghelice - Lutherane din România. -/-

7. Organele legislative şi executive prevăzute la punctul 6. îşi exercită atribuţiile şi competenţele în ceeace priveşte problemele ce apar în legătură cu Casa de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice –Lutherane din România. -/-

8. Atribuţiile şi competenţele Sinodului Bisericii Evanghelice - Lutherane din România: ---/

  1. reglementează organizarea şi funcţionarea Casei de Pensii şi de Ajutoare -/-
  2. verifică rapoartele financiare, administrative întocmite de conducerea Casei de Pensii şi de Ajutoare. Veghează asupra funcţionării legale a Casei de Pensii şi de Ajutoare. -/-

9. În cazurile de acordare a pensiilor, asigurărilor sociale şi sociale Prezbiteriul Eparhial îndeplineşte atribuţiile comisiei centrale din departamentul asigurărilor sociale de stat. În această calitate: ---/

a) îndrumă şi armonizează activitatea Casei de Pensii şi de Ajutoare şi aplică măsuri în vederea asigurării bunei funcţionări a acesteia -/-

b) controlează şi aprobă bugetul şi bilanţul anual al Casei de Pensii şi de Ajutoare -/-

c) controlează şi aprobă Raportul Anual al Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare, Bugetul de venituri şi cheltuieli, Contul de profit şi pierdere, precum şi Bilanţul contabil al exerciţiului financiar. -/-

d) analizează reclamaţiile făcute împotriva Deciziilor Casei de Pensii şi de Ajutoare în cazurile de acordare a pensiilor, asigurărilor sociale şi sociale, precum şi a cererilor de revizuire ale respectivelor decizii. -/-

e) îndeplineşte orice alte sarcini date de Sinod. -/-

10. Organul de conducere al Casei de Pensii şi de Ajutoare este Consiliul de Conducere al Bisericii Evanghelice - Lutherane din România. Consiliul de Conducere îşi desfăşoară activitatea legală în prezenţa majorităţii membrilor acesteia şi îşi adoptă deciziile în baza majorităţii voturilor exprimate. Funcţia şi atribuţiile de Secretar al Consiliului de Conducere sunt îndeplinite de Directorul Casei de Pensii şi de Ajutoare, totodată atribuţiile specifice de conducere a şedinţelor sunt îndeplinite de Prezidiul Consiliului de Conducere, membrii acestuia legalizează deciziile de pensionare. -/-

11. Competenţa şi atribuţiile Consiliul de Conducere a Casei de Pensii şi Ajutoare (a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România) sunt asemănătoare competenţei şi atribuţiilor Comisiilor Judeţene de Stabilire a Pensiilor de Stat. În această calitate: ---/


a) Conduce funcţionarea Casei de Pensii şi de Ajutoare -/-

b) întocmeşte, aprobă şi înaintează Prezbiteriului Eparhial pentru vizare Bugetul de venituri şi cheltuieli, Contul de profit şi pierdere, precum şi Bilanţul contabil al exerciţiului financiar, Raportul Anual al Directorului - ale Casei de Pensii şi de Ajutoare.

c) Aplică măsuri în vederea unei mai bune gestionări ecomico-financiare -/-

d) încheie convenţii cu alte instituţii în vederea realizării scopului propus -/-

e) urmăreşte cu atenţie respectarea prevederilor legale, întocmirea carnetelor de muncă şi a altor dosare de pensionare. Aprobă plata oricăror alte contribuţii de asigurări sociale. -/-

f) acordă asistenţă financiară pentru activitatea de protecţie şi igienă a muncii, de prevenire a accidentelor de muncă şi a cazurilor de îmbolnăvire -/-

g) acordă asistenţă financiară pentru încadrarea la noi locuri de muncă sau la un loc de muncă cu program redus a persoanelor în incapacitate de muncă parţială, ca urmare a unor accidente de muncă sau a unor îmbolnăvirii intervenite în condiţiile de muncă ale locului de muncă precedent. -/-

h) analizează reclamaţiile făcute împotriva Deciziilor de pensionare adoptate de Eparhie. Dacă este necesar, poate cita reclamantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii acestuia. -/-

Consiliul de Conducere îşi desfăşoară activitatea pe baza indicaţiilor Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare. Împotriva Comisiei de Pensii şi de Ajutoare se poate înainta reclamaţie la Conducerea Casei de Pensii şi de Ajutoare. sei de Pensii şi de

12. Competenţa şi atribuţiile Comisiei de Pensii: ---/

a) emite decizii de pensionare la vârstă şi pentru dizabilităţi pe baza propunerilor şi hotărârilor Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare, respectiv a Comisiilor de Expertiză Medicală. -/-

b) colaborează la întocmirea în termen a dosarelor de pensionare, verifică dosarele întocmite şi anunţă despre eventualele neregularităţi pe Directorul Casei de Pensii şi de Ajutoare. -/-

c) Duce la îndeplinire Deciziile aferente ale Prezbiteriului Eparhial, Consiliului de Conducere, respectiv ale Prezidiului Consiliului de Conducere. -/-

13. Competenţa şi atribuţiile Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare: ---/

  1. conduce şi îndrumă activitatea Casei de Pensii şi de Ajutoare
  2. reprezintă Casa de Pensii şi de Ajutoare personal sau prin reprezentant legal împuternicit în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa altor instituţii şi persoane
  3. duce la îndeplinire hotărârile autorităţilor superioare
  4. ia măsuri pentru asigurarea la termen a veniturilor şi plata tuturor obligaţiilor legale -/-
  5. organizează cursuri metodologice de specialitate pentru personalul implicat în rezolvarea problemelor legate de activitatea de pensii, de asigurări sociale şi asistenţă socială ale Casei de Pensii şi de Ajutoare, ale Eparhiei şi ale Protopopiatului. -/-
  6. propune Prezbiteriului Eparhial personalul Casei de Pensii şi de Ajutoare pentru încadrare
  7. exercită şi duce la indeplinire atribuţiile de secretariat ale Consiliului de Conducere şi Comisiei de Pensii
  8. îndrumă activitatea de pensii şi asigurări sociale ale Consiliului de Conducere al Eparhiei.
  9. duce la îndeplinire şi rezolvă toate atribuţiile de altă natură care intră în competenţa şi atribuţiile Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare.

-/-

CAPITOLUL IV. -/-

Angajaţii Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice – Lutherane din România

14. Structura organizatorică a Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România: ---/

1. Director

2. Contabil Şef

3. Personalul administrativ necesar pentru funcţionarea Casei de Pensii şi de Ajutoare în baza funcţiilor şi a cadrului de remunerare / salrizare aprobate

Cadrul personalului angajat al Casei de Pensii şi de Ajutoare este aprobat de Prezbiteriul Eparhial, pe baza propunerilor Consiliului de Conducere, respectiv ale Comisiei de Pensii.

-/-

-/-

CAPITOLUL V. -/-

Veniturile Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice – Lutherane din România

15. Veniturile Casei de Pensii şi de Ajutoare provin din: ---/

1. contribuţiile la fondul de asigurările sociale din salariile plătite din fondurile proprii ale parohiilor Bisericii Evanghelice – Lutherane din România de salariaţii care sunt incluşi în nomenclatorul de funcţii şi cadrul de remunerare - salarizare aprobate. Suma de plată a cotizaţiei este stabilită prin legislaţia de stat aplicabilă în vigoare. -/-

2. contribuţiile la fondul de asigurările sociale din salariile de stat -/-

3. contribuţiile din cotele de pensie suplimentară calculate pe baza veniturilor lunare de încadrare. -/-

4. donaţii, alocări de fonduri, din orice fel de venituri ocazionale şi din activități comerciale -/-

CAPITOLUL VI. -/-

Stabilirea şi plata Pensiilor şi a Ajutoarelor

16. Casa de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România, în temeiul Deciziei Prezbiteriului Eparhial şi a Consiliului de Conducere şi pe baza prevederilor prezentului Regulament, asigură şi plăteşte toate drepturile băneşti cuvenite membrilor ei, membrilor de familie a acestora şi enoriaşilor Bisericii în mod similar cu dispoziţiile legale privind asigurarea şi plata drepturilor de pensie şi ajutoare valabile în sistemul asigurărilor sociale de stat, şi anume: ---/

a. Pensii: ---/

1. Pensia pentru vechimea în muncă şi pensia la limită vârstă -/-

2. Pensia pentru incapacitate de muncă -/-

3. Pensia de urmaş -/-

4. Pensia suplimentară -/-

b. Alocaţii şi ajutoare: ---/

1. în urma unei boli sau a unui accident, în cazul unei incapacităţi temporare de muncă -/-

2. pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea stării de sănătate -/-

3. în caz de naştere -/-

4. în caz de deces al pensionarului şi a membrilor lui de familie aflaţi în întreţinerea acestuia -/-

5. în cazuri de stringentă necesitate socială, în alte cazuri speciale

c) Toate alocaţiile şi plăţile de orice natură, pe care sistemul asigurărilor sociale de stat le asigură asiguraţilor. -/-

17. Toţi membrii Casei de Pensii şi de Ajutoare a Bisericii Evanghelice - Lutherane din România, care au plătit contribuţia in fondul de asigurări sociale de pensii, calculat în baza salariului / venitului personal prevăzut în cadrul de personal şi funcţii, au dreptul la pensie. -/-

Protopopiatele vizează statele de plată lunare ale personalului parohiilor numai după ce acestea au făcut dovada plăţii integrale a contribuţiilor de asigurări sociale şi de pensii. Neîndeplinirea / neglijarea acestei obligaţii de plată, în funcţie de gravitatea cazului, se sancţionează / pedepseşte la propunerea organelor de control. -/-

La calcularea vechimii efective în muncă nu se ia în considerare acea perioadă, în care pentru personalul parohiei nu au fost calculate şi plătite, în baza salariului / venitului personal prevăzut în cadrul de personal şi funcţii, contribuţii la fondul de asigurări sociale şi pensii. -/-

18. Dosarul de pensionare trebuie să cuprindă: formularul de pensioare, actele şi înscrisurile oficiale emise în temeiul prevederilor legale valabile în procedurile de pensionare din sistemul asigurărilor sociale şi de pensii de stat, completându-se vârsta persoanei care a depus cererea, vechimea în muncă şi grupa de muncă, suma venitului de care a beneficiat şi alte date necesare calculării cuantumului pensiei. În cazul pensiei de invaliditate, dosarul trebuie să cuprindă în mod necesar avizul comisiei medicale, act certificat de autoritatea sanitară teritorială competentă. Pentru completarea corectă a formularelor de pensionare şi exactitatea datelor conţinute în cuprinsul acestora întreaga răspundere îi revine persoanei care a întocmit dosarul de pensionare. -/-

19. Dosarul de pensionare întocmit trebuie trimis pentru verificare Casei de Pensii şi de

Ajutoare a Angajaţilor Bisericii Evanghelice - Lutherane din România în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii de pensionare. După verificare acesta returnează un exemplar al formularului de pensionare şi notifică în termen de 10 zile Prezidiul Casei de Pensii şi de Ajutoare despre înregistrarea dosarului de pensionare, în vederea convocării Comisiei de Pensionare şi ca să emită decizia de pensionare. -/-

20. Decizia de pensionare semnată de Prezidiul Comisiei de Pensionare şi avizată de Directorul Casei de Pensii şi de Ajutoare, trebuie comunicată persoanei în cauză în termen de 20 de zile de la data emiterii acesteia. Se va remite un exemplar al deciziei şi Casei de Pensii şi de Ajutoare în vederea efectuării plăţii. -/-

21. Se poate depune reclamaţie împotriva deciziilor de pensionare emise pe baza celor cuprinse la punctele 19. şi 20. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Reclamaţia va fi înaintată Casei de Pensii şi de Ajutoare a Salariaţilor Bisericii Evanghelice - Lutherane din România şi va fi soluţionată de Prezbiteriul Eparhial şi Consiliul de Conducere cu respectarea regulamentelor procedurale în vigoare în sistemul asigurărilor de stat şi de pensii de stat. -/-

22. În cazul unui calcul eronat al cuantumului pensiei, la adresa oficială motivată a Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare, Consiliul de Conducere, în calitate de organ de control, verifică decizia de pensionare emisă şi o corectează. Un exemplar din înscrisul cuprinzând concluziile şi observaţiile Directorului Casei de Pensii şi de Ajutoare vor fi remise pensionarului, sau a unei rude a acestuia şi trebuie înştiinţat despre data la care este dezbătută cauza sa, încât să poată să-şi susţină interesele. -/-

23. Hotărârile Prezbiteriului Eparhial –organ superior de control şi arbitraj – sunt definitive şi executorii. Hotărârile Prezbiteriului Eparhial trebuie să fie comunicate atât Casei de Pensii şi de Ajutoare cât şi părţii interesate. -/-

24. Pensia se plăteşte de Casa de Pensii şi de Ajutoare a Angajaţilor Bisericii Evanghelice - Lutherane din România. -/-

CAPITOLUL VII. -/-

Bugetul de venituri şi cheltuieli

25. Casa de Pensii şi de Ajutoare a Angajaţilor Bisericii Evanghelice - Lutherane din România dispune de Buget de venituri şi cheltuieli. Acesta cuprinde: ---/

  1. la capitolul Venituri: suma veniturilor prevăzute la Punctul 14. al prezentului Regulament ---/
  2. la capitolul Cheltuieli: ---/

1. pensii, alocaţii şi ajutoare ---/

2. cheltuieli necesitate de administrarea, întreţinerea şi gospodărirea Casei de Pensii şi Ajutoare -/-

CAPITOLUL VIII. -/-

Dispoziţii finale şi tranzitorii

26. Baza calculării vechimii în muncă este considerat timpul de muncă efectiv lucrat în unităţile Bisericii Evanghelice - Lutherane din România. Pensionarea acelor persoane, care au lucrat şi în alte sectoare, care dispun de sisteme de asigurări sociale şi de pensii de sine stătătoare, se va asigura în condiţiile Legii bugetului asigurărilor de stat, pensiilor şi de asistenţă socială.

27. Pentru cazurile care nu sunt cuprinse în prezentul Regulament sunt aplicabile prevederile legale valabile pentru oricare alt caz în sistemul de asigurări sociale şi de pensii de stat. -/-

Baza legală a înfiinţării Casei de Pensii şi de Ajutoare este Decretul 718/1956 -/-

Prezentul Regulament a fost aprobat de Departamentul Cultelor prin DECIZIA cu Nr. 19907 din data de 30.12.1958. -/-

Prezentul Regulament a fost aprobat de Secretariatul de Stat pentru Culte cu Nr. 11.213 la data de 24.07.1978. -/-

Modificările aduse prezentului Regulament au fost adoptate şi aprobate de Şedinţa Consiliului de Conducere a Casei de Pensii şi de Ajutoare. -/-

Adoptat şi aprobat de Şedinţa Prezbiteriului Eparhial ţinută la Nădlac la data de 23.09.2005.-/-.

Aprobat de Sinod la Cluj-Napoca, la data de 07.09.2007. -/-

Modificările Regulamentului au fost aprobate de Sinod, la data 2.- 3.10.2008, in Braşov. -/-